10 PLUS 1 hyvää syytä valita Lumimiespalvelu

1. Asia­kas­läh­töi­syys

Sen li­säk­si et­tä hal­lit­sem­me ta­lo­työt, ym­mär­räm­me asiak­kai­den eri­lai­set tar­peet. Meil­tä saat työt ha­lua­mal­la­si val­miusas­teel­la: ko­ko pa­ke­tin avai­met kä­teen -pe­ri­aat­teel­la tai vaik­ka­pa yh­den työ­vai­heen ra­ken­nus- tai re­mont­ti­pro­jek­tii­si.

2. Am­mat­ti­tai­to ja ko­ke­mus

Uusien asioi­den op­pi­mi­nen on osa am­ma­til­lis­ta kun­nian­hi­moam­me. Niin­pä huo­leh­dim­me myös hen­ki­lös­töm­me jat­ku­vas­ta kou­lut­tau­tu­mi­ses­ta. Teem­me töi­tä sa­doil­le asiak­kail­le vuo­des­sa, jo­ten em­me ole näis­sä hom­mis­sa mi­tään ei­li­sen tee­ren poi­kia.

3. Luo­tet­ta­vuus

Meil­lä on AAA-luot­to­luo­ki­tus ja kuu­lum­me Tilaajavastuu.​fi-jär­jes­tel­mään. Voit myös tar­kis­taa ve­ro­vel­ka­to­dis­tuk­sem­me se­kä vas­tuu­va­kuu­tus­to­dis­tuk­sem­me.

4. Yh­den las­kun pe­ri­aa­te

Kir­joi­tam­me las­kun vas­ta, kun työt on teh­ty: voit luot­taa sii­hen, et­tä mi­tään ei jää kes­ken. Yk­si las­ku hel­pot­taa myös ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ha­ke­mis­ta.

5. Laa­tu­ta­kuu

Työl­läm­me on kah­den vuo­den ta­kuu ja kat­to­re­mon­teis­sa vii­den vuo­den asen­nus­ta­kuu.

6. Mak­su­ton kat­sel­mus ja tar­jous

Tar­jouk­sen pyy­tä­mi­nen meil­tä ei mak­sa mi­tään, vaikka se vaatisi paikan päälle tulemisen.

7. So­vim­me ai­ka­tau­lun ja py­sym­me sii­nä

Ai­ka­tau­lu so­vi­taan he­ti pro­jek­tin al­ku­vai­hees­sa: et jou­du ar­vuut­te­le­maan, kes­tää­kö työ kol­me päi­vää vai kol­me kuu­kaut­ta.

8. Oi­keat vä­li­neet oi­ke­aan paik­kaan

Työ su­juu par­hai­ten oi­keil­la vä­li­neil­lä, jo­ten pa­nos­tam­me myös nii­hin. Kat­to­töi­tä var­ten  meil­tä löy­ty­vät omat te­li­neet se­kä hen­ki­lö­nos­ti­met, jo­ten pi­ha­si ei näy­tä kat­to­re­mon­tin­kaan jäl­keen tais­te­lu­tan­te­reel­ta.

9. Kaik­ki sa­man ka­ton al­ta – ei sumpli­mi­sia

Kos­ka hoi­dam­me kaik­ki työ­vai­heet ja esi­mer­kik­si myös nos­tu­ri­työt ja säh­kö­työt it­se, et jou­du sumpli­maan ja so­vit­te­le­maan eri ura­koit­si­joi­den ai­ka­tau­lu­ja yh­teen: vä­hem­män so­vi­tel­ta­vaa – vä­hem­män har­mai­ta hiuk­sia si­nul­le.

10. Per­hey­rit­tä­jyy­den tu­ke­mi­nen

Va­li­tes­sa­si mei­dät tuet suo­ma­lais­ta per­hey­rit­tä­jyyt­tä ja suo­ma­lais­ta työ­tä.

PLUS:

Me ha­luam­me huo­mioi­da kai­ken­ko­koi­set asiak­kaat: oli­pa ky­se pie­nes­tä pin­ta­re­mon­tis­ta tai suu­res­ta kat­to­pro­jek­tis­ta, olet meil­le yh­tä tär­keä!