Miksi lumenpoistoa?

Kaik­ki ym­mär­tä­vät, et­tä lun­ta ja jää­tä on pois­tet­ta­va tur­val­li­suus­syis­tä: jo­ka vuo­si uu­ti­sis­sa ker­ro­taan louk­kaan­tu­mi­sis­ta ja jo­pa kuo­le­mis­ta, joi­ta ka­tol­ta pu­don­nut lu­mi tai jää on ai­heut­ta­nut. Au­tot­kin ovat vaa­ras­sa lii­an lu­mi­sen ka­ton­reu­nuk­sen lä­his­töl­lä. Myös maan ta­sal­la esiin­ty­vän lu­men ja jään vaa­rat ovat tut­tu­ja. Mut­ta tie­sit­kö, et­tä lu­men­pois­toon on myös mo­nia mui­ta tär­kei­tä syi­tä?

Lumen paino voi yllättää katon

Lu­men­pois­to on tär­ke­ää ka­ton kes­tä­vyy­den ja eh­jä­nä py­sy­mi­sen kan­nal­ta. Jos esi­mer­kik­si lu­mies­teen taak­se ka­sau­tuu lii­an suu­ri lu­mi­kuor­ma, lu­mi voi re­päis­tä lu­mies­teen kiin­ni­tyk­sen ir­ti ja kat­to vau­rioi­tuu. Lauh­tu­mi­sen ai­ka­na pai­na­vak­si muut­tu­nut lu­mi­mas­sa voi re­piä liik­keel­le läh­ties­sään myös esi­mer­kik­si tik­kai­den kiin­ni­tyk­siä ir­ti ja va­hin­goit­taa täl­löin ta­lon ul­ko­ver­hous­ta. Jo­pa tii­li­sei­nän pa­lo­ja on läh­te­nyt ir­ti pu­toa­van lu­men vuok­si!

Lii­an suu­ri lu­mi­kuor­ma voi va­hin­goit­taa ka­ton tu­ki­ra­ken­tei­ta, jol­loin edes­sä on kat­to­re­mont­ti. Van­ho­jen ta­lo­jen koh­dal­la lu­men­pois­to on ka­ton tu­ki­ra­ken­tei­den kan­nal­ta eri­tyi­sen tär­ke­ää, sil­lä 60-lu­vul­la ja si­tä ai­em­min ra­ken­ne­tuis­sa ta­lois­sa kat­to­ja ei ole mi­toi­tet­tu kes­tä­mään yh­tä suu­ria lu­mi­kuor­mia kuin uu­dem­mis­sa ta­lois­sa. Älä pe­laa uh­ka­pe­liä ka­tol­la­si!

Pai­na­van lu­men ta­kia ro­mah­ta­nut­ta kat­toa ei va­kuu­tus yleen­sä kor­vaa.

Kevät tuli, lumi suli…

Lu­mi on myös su­laes­saan ris­ki ka­ton lä­pi­vien­tien ja jii­rien koh­dal­la: kos­teus­vau­rioi­den ja ve­si­va­hin­ko­jen ris­ki kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti, kun lu­mi al­kaa su­laa. Mi­tä lu­mi­sem­pi tal­vi on ol­lut, si­tä suu­rem­pi ris­ki su­la­mis­ve­des­tä syn­tyy. Lun­ta kan­nat­taa­kin siir­tää suo­siol­la muu­al­le su­la­maan.

Myös maan ta­sal­la, ta­lon sok­ke­lis­sa kiin­ni ole­va lu­mi­ker­ros on ke­vääl­lä su­laes­saan ris­ki: eten­kin ma­ta­lan tai ki­vi­sen sok­ke­lin ym­pä­ril­lä suo­raan su­la­va lu­mi vie hel­pos­ti vet­tä ra­ken­tei­siin ja voi ai­heut­taa jo­pa tul­vi­via kel­la­rei­ta. Jos lu­mi pää­see nouse­maan sok­ke­lin ylä­puo­lel­le, se su­laa ta­lon si­sä­ra­ken­tei­siin sok­ke­lin ja sei­nän vä­li­ses­tä hen­gi­tys­sau­mas­ta.

Joskus kerta ei riitä

Lu­men­pois­ton tar­ve riip­puu ai­na tal­ven lu­mi­mää­räs­tä ja sää­olo­suh­teis­ta. Jos lun­ta tu­lee pal­jon, yk­si lu­men­pois­to ei vält­tä­mät­tä rii­tä. Sa­moin on syy­tä muis­taa, et­tä lu­mi­mää­rän ar­vioin­ti omin sil­min voi pet­tää. Jos ke­li on vä­lis­sä lauh­tu­nut, lu­mi pai­nuu ka­saan ja sii­tä tu­lee erit­täin ras­kas­ta lu­mi­mas­saa, jon­ka mää­rä voi näyt­tää pe­tol­li­sen vä­häi­sel­tä. Lauh­tu­mi­sen tii­vis­tä­mä lu­mi ai­heut­taa eri­tyi­sen pal­jon on­net­to­muus- ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta läh­ties­sään suo­ja­ke­lil­lä ka­tol­ta liik­keel­le.

Tiesitkö, että…

  • Kuu­tio­met­ri uut­ta pak­kas­lun­ta pai­naa noin 50 kg, mut­ta kuu­tio su­la­mas­sa ole­vaa lun­ta voi pai­naa jo­pa yli 400 kg.
  • Lu­mi pi­dät­tää pal­jon vet­tä. Esi­mer­kik­si 60-sent­ti­nen han­ki voi ”imeä” it­seen­sä sa­de­ve­des­tä pai­noa jo­pa 30 kg ne­liö­met­riä koh­ti.
  • Yk­si sent­ti jää­tä vas­taa pai­nol­taan vii­den sen­tin lu­mi­ker­ros­ta.
  • Esi­mer­kik­si vuon­na 2010 kat­to­sor­tu­mat ja vaa­ra­ti­lan­teet työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta yh­teen­sä 99 ker­taa. Lu­mes­ta joh­tu­via kat­to­sor­tu­mia ta­pah­tuu vuo­sit­tain usei­ta.
  • Ra­ken­nuk­set mi­toi­te­taan kes­tä­mään tie­tyn­suu­rui­nen ns. pe­rus­lu­mi­kuor­ma. Mo­nes­ti vau­riot ja vaa­ra­ti­lan­teet ta­pah­tu­vat kui­ten­kin jo tä­tä pie­nem­mil­lä lu­mi­kuor­mil­la: täl­löin taus­tal­la on myös ra­ken­ta­mis­vai­hees­sa teh­ty­jä vir­hei­tä ja puut­tei­ta.
  • Kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja on ai­na vas­tuus­sa ka­ton tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta.