Toimintatapamme

Turvallisuus ennen kaikkea

Työn­te­ki­jäm­me käyt­tä­vät ai­na tur­va­val­jai­ta se­kä kat­to­työs­ken­te­lyyn so­pi­via lu­mi­työ­vä­li­nei­tä. Sul­jem­me al­la ole­van ka­dun­pät­kän tar­vit­taes­sa, eris­täm­me alu­een tur­va­puo­mein, ja ka­tu­ta­sol­la työ­tur­va­hen­ki­löm­me val­vo­vat ohi­kul­ki­joi­den tur­val­li­suut­ta se­kä oh­jaa­vat ke­vyt­tä lii­ken­net­tä. Kun työ on teh­ty, viem­me lu­men kuor­ma-au­toil­la pois tar­peen vaa­ties­sa.

Kattoa kunnioittaen

Em­me pois­ta ai­van kaik­kea lun­ta, jot­ta kat­to py­syy var­mas­ti vau­rioi­tu­mat­to­ma­na. Eten­kin pel­ti­ka­tot ja huo­pa­ka­tot ovat herk­kiä vau­rioi­tu­maan lii­an ko­va­kä­ti­sis­tä lu­mi­töis­tä.

Välineet kohteen mukaan

Me em­me läh­de mo­pol­la moot­to­ri­tiel­le – toi­sin sa­noen työt teh­dään vain asi­aan­kuu­lu­vin vä­li­nein. Kor­kei­ta ra­ken­nuk­sia var­ten käy­tös­säm­me ovat uusin­ta tek­niik­kaa edus­ta­vat hen­ki­lö­nos­ti­met ja nos­to­ko­ri­au­tot, jot­ka ta­kaa­vat tur­val­li­sen ja te­hok­kaan lu­men­pu­do­tuk­sen.

Kattavat kattopalvelut

Em­me tee ai­noas­taan lu­mi­töi­tä, vaan hal­lit­sem­me kat­to­töi­den ko­ko kir­jon:

  • Katon syyshuollot (lu­mies­tei­den, tik­kai­den, kat­to­sil­to­jen ym. se­kä it­se ka­ton kun­to­tar­kas­tus se­kä ve­si­kou­ru­jen puh­dis­tus ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män kun­to­tar­kas­tus).
  • Katon kun­nos­tuk­set ja kor­jauk­set
  • Kat­to­re­mon­tit ja kat­to­huol­to­työt
  • Kat­to­tuot­teet lu­mies­teis­tä pii­pun­hat­tui­hin asen­nuk­si­neen
  • Pel­ti­se­pän­työt
  • Uu­det ka­tot