Lumen ja jään pudotukset

  • oma­ko­ti­ta­lot
  • ri­vi­ta­lot ja ker­ros­ta­lot
  • ma­nee­sit, hal­lit, teol­li­suus- ja kaup­pa­kiin­teis­töt se­kä muut suu­ret ra­ken­nuk­set

Työt teh­dään ih­mi­sis­tä ja ka­tos­ta huo­leh­tien: lue li­sää työ­ta­vois­tam­me. Jos lu­men­pois­to vaa­tii vi­ran­omais­lu­van, huo­leh­dim­me lu­pa-asiois­ta puo­les­ta­si.

Au­raus­työt ja pi­ha­lu­mi­työt

Lii­an kor­keat nie­tok­set? Ei hä­tää. Teem­me vaa­ti­vat­kin au­raus- ja pi­ha­lu­mi­työt trak­to­rin ja kuor­maa­jan avul­la. Kul­je­tam­me lu­men tar­vit­taes­sa myös pois ton­til­ta.

Kat­to­jen syys­huol­lot ja ve­si­kou­ru­jen puh­dis­tuk­set

Va­rau­du tal­veen ja ti­laa ka­tol­le­si syys­huol­to. Se si­säl­tää mm. lu­mies­tei­den, tik­kai­den ja mui­den ra­ken­tei­den se­kä ka­ton kun­to­tar­kas­tuk­sen. Ve­si­kou­rut puh­dis­te­taan ja sa­de­ve­si­jär­jes­tel­män kun­to tar­kas­te­taan. Jos syys­huol­lon tar­kas­tuk­ses­sa il­me­nee tar­vet­ta kor­jauk­sil­le tai uusien kat­to­tur­va­tuot­tei­den asen­nuk­sel­le, voit ti­la­ta jat­ko­toi­met suo­raan meil­tä.

Ve­si­kou­ru­jen puh­dis­tus on tur­han usein unoh­det­tu syys­toi­mi: kun leh­det ja ros­kat ai­heut­ta­vat kou­ruun tu­kok­sen, ke­rään­ty­vä ros­ka- ja ve­si­mas­sa voi lo­pul­ta ro­mah­dut­taa ko­ko kou­run pai­non­sa vuok­si. Li­säk­si sa­de­ve­det al­ka­vat tul­via kou­run yli ta­loa ja pi­haa va­hin­goit­ta­maan.

Jo­kai­nen au­to­no­mis­ta­ja tie­tää, mi­ten tär­ke­ää on huol­taa au­to sään­nöl­li­ses­ti. Sa­moin kan­nat­taa aja­tel­la ka­ton suh­teen – se on vie­lä tär­keäm­pi ja ar­vok­kaam­pi in­ves­toin­ti!

Muut kat­to­pal­ve­lut

Lu­mi­mies­pal­ve­lu on osa Plus Kat­to­pal­ve­lua. Meil­tä saat siis myös muut kat­to­pal­ve­lut laa­duk­kaas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti.